Reklamační řád

Reklamační řád platný od 1.1.2019.

Společnost Red Rider s.r.o., se sídlem: České mládeže 410/26, 46006 Liberec, IČO: 01907506, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 38207, (dále jen „RED RIDER“)

vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tento REKLAMAČNÍ ŘÁD, který upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující práva z vadného plnění, konkrétně právo na dodání nového výrobku bez vad nebo dodání výměny součásti, právo na bezplatné odstranění vady opravou věci, právo na slevu z kupní ceny, případně právo na odstoupení od smlouvy, a v případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), právo na bezplatné odstranění vady výrobku zakoupeného u společnosti RED RIDER v rámci stanovené záruky, popřípadě jiná práva níže uvedená.

Společnost RED RIDER je při prodeji výrobku na žádost kupujícího povinna překontrolovat prodávaný výrobek, aby se kupující mohl seznámit s jeho funkcí, údržbou a s technickými a provozními podmínkami popsanými v návodech pro obsluhu těchto výrobků.

Uzavřením kupní smlouvy přechází vlastnictví zakoupené věci na kupujícího. Kupující má právo vrátit zboží do 10 dnů od koupě bez udání důvodu za podmínky, že zboží bude nepoužité, nepoškozené a v původním obalu s veškerým příslušenstvím.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V případě, byla-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít (záruční doba), odpovídá prodávající za to, že věc bude po záruční dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Společnost RED RIDER se zodpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména se společnost RED RIDER zodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.Nemá-li věc vlastnosti stanovené shora, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost RED RIDER nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Společnost RED RIDER odpovídá za vady, které se vyskytnou na věci v době 24 měsíců od jejího převzetí kupujícím. Byla-li na výrobku, na jeho obalu, v návodu připojenému k výrobku nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze výrobek použít, prodávající odpovídá za to, že výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu a nebo pokud kupující vadu sám způsobil, zejména těmito způsoby:

 • výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k použití nebo návodem k obsluze nebo vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním,
 • výrobek je mechanicky poškozen (např. v případě nedovolených zásahů do výrobku),
 • výrobek byl používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu.

Prodávající v žádném případě nenese zodpovědnost za nesprávnou volbu produktu ke koupi ze strany Kupujícího a následné škody vzniklé tímto zakoupeným produktem (nesprávná volba olejů, maziv, aditiv, autokosmetiky).

Dále se odpovědnost společnosti RED RIDER v rozsahu uvedeném výše nevztahuje na případy:

 • u výrobku prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • má-li zákazníkem uváděná vada charakter opotřebení, které je způsobené obvyklým užíváním výrobku,
 • vyplývá-li to z povahy výrobku.

Odpovědnost za vady se dále z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá nepozorností, živelnou  pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, tedy nikoli vadným plněním ze strany prodávajícího.

V případě výskytu vady, za kterou prodávající odpovídá, má kupující právo uplatnit reklamaci v kterékoliv  provozovně (prodejně) společnosti RED RIDER u příslušného pracovníka. Společnost RED RIDER rozhodne o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se jedná o vadu, za kterou prodávající odpovídá z důvodu vadného plnění, uplatněnou v době 24 měsíců od převzetí výrobku nebo ve smluvně poskytnuté záruční době; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla účtenkou nebo řádně a čitelně vyplněným záručním listem s vyznačeným datem prodeje, opatřený razítkem prodejny a podpisem prodavače v případě, že k výrobku byla poskytnuta záruka (Záruční list kupující předloží vždy při reklamaci výrobku, jehož záruku prodloužil výrobce. V případě smluvní záruky poskytované společností RED RIDER kupující předloží smlouvu o záruce.);
 • že kupující koupil výrobek od prodávajícího společnosti RED RIDER a za jakou cenu; tuto skutečnost kupující prokáže zpravidla platným prodejním dokladem s vyznačením data zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží u společnosti RED RIDER;
 • že je výrobek vadný; za tím účelem kupující předloží vadný výrobek v prodejně.

Nebude-li kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se společnost RED RIDER s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Společnost RED RIDER informuje kupujícího o vyřízení reklamace a o tom, do jaké lhůty si má dané zboží vyzvednout. Nebude-li doručena kupujícímu informace o vyřízení reklamace, a to z jakéhokoliv důvodu na straně RED RIDERu či kupujícího, ve lhůtě 30 dnů, je kupující povinen vyzvednout si dané zboží neprodleně po uplynutí 30denní lhůty, ve které měla být reklamace nejpozději vyřízena (viz předcházející odstavec). Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je společnost RED RIDER oprávněna k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem.

Ustanovení tohoto Reklamačního řádu se použije přiměřeně v závislosti od charakteru služby také na reklamaci vad kupujícím zakoupených služeb, pokud nevyplývá něco jiného z platných právních předpisů a nebo příslušných podmínek poskytnutých v těchto službách.

Práva a povinnosti společnosti RED RIDER a kupujícího se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. (Komentář: Ustanovení § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele: „Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný).

Společnost RED RIDER neúčtuje poplatek za posouzení reklamace, a to ani u neoprávněně uplatňovaných reklamací (platí pro reklamace uplatněné v rámci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady v době 24 měsíců od převzetí výrobku, a dále pro reklamace zboží, na které byla smluvně poskytnuta záruka).

Red Rider s.r.o.

www.red-rider.cz