Zásady ochrany osobních údajů

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Doplňující informace: 

Správcem osobních údajů je společnost Red Rider s.r.o., České mládeže 410/26, 460 06  Liberec 6, IČ: 01907506, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka: C 38207.

K uplatnění svých práv (zejm. právo odvolat souhlas, právo na informace, právo na vymazání, zablokování nebo opravu osobních údajů) se lze obrátit písemně na výše uvedenou adresu společnosti nebo e-mailem na: info@red-rider.cz. Uplatnění uvedených práv je zdarma, není-li stanoveno právními předpisy jinak.

Shromažďování a užívání osobních údajů je realizováno zejména za účelem plnění smlouvy (objednávky), dále pro zasílání marketingových letáků a obdobných informací a dále za účelem zřízení zákaznického účtu. Mimo to je nutné údaje zpracovávat a ukládat s ohledem na daňové a obchodně archivační lhůty.

Zasílání marketingových informací je možné kdykoli odvolat – písemně na adrese společnosti nebo e-mailem na: prodejna@redrider.cz.

Třetí osoby nemají k osobním údajům přístup s výjimkou osob nutných pro plnění účelu smlouvy (např. dopravce, bankovní instituce), správce webu nebo veřejné orgány na základě jejich nařízení v souladu s příslušnými právními předpisy.

Společnost Red Rider s.r.o. se intenzivně zabývá ochranou osobních údajů, tj. naše webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování údajů nepovolanými osobami, jakož i proti ztrátě a zničení.

Ke službě Ověřeno zákazníky na Heureka.cz a Heureka košíku:

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

V případě jakýchkoli dotazů je možné se obrátit na naši společnost – kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

Fakturační a korespondenční adresa: Red Rider s.r.o., České mládeže 410/26, 46006 Liberec 6, Česká republika, spisová značka C 38207 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, iČ: 01907506

E-mail: prodejna@redrider.cz; Telefon: 776036688